ABC-lijst toets
Naast het bouwbesluit worden er veel woningen gebouwd onder de garantie van de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK), Bouwfonds en Woningborg. Deze stellen aanvullende bouwkundige en installatietechnische eisen. Bouwvisie kan door de ABC-lijst toets de eisen vaststellen waaraan bouwwerken moeten voldoen conform het SWK, Bouwfonds en Woningborg.

Uitgebreide bouwkundige toets voor woningen en woongebouwen conform de Technische ABC-lijst.

Bouwkundige keuring
Een bouwkundige inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de staat en
kwaliteit van de aan te kopen woning en opstallen. Daarbij wordt een raming
gemaakt van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen op korte termijn.
Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van
het object en de eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel
van een visuele inspectie, dit in relatie tot de in het bouwjaar geldende eisen,
bouwaard en bouwwijze. De visuele inspectie is een momentopname. Uitsluitend
zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gesignaleerd en gerapporteerd.
https://web.archive.org/web/20140110090429im_/https://www.bouwvisie-ri.nl:80/afbeeldingen/abc.jpg